tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A Yandoli: A high strong italian, who speaks very loud. Also could be stubborn, aggressive, but sometimes caring.
That Yandoli just kicked my dog.
viết bởi Yandoli 05 Tháng tư, 2010