tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A slang term for "Yo! Him be with me!"
Person 1: Hey, what up, dawg?

Person 2: I'm doin' great! Yohimbine!
viết bởi A friend of Stephanie 16 Tháng mười một, 2008

Words related to Yohimbine

be him me with yo