tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
You only live once, make it count.
Yolomic
viết bởi Anon E. Mauz 27 Tháng hai, 2012