tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
It means that they have greasy hair and there ratts and they smoke ciggs.
If You Got No GRRRRR then You Got No GRRRRR

Wow that kids You Got No GRRRRR

Hey parker You Got No GRRRRR
viết bởi Whiteswitch20 13 Tháng năm, 2010