tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Said when somebody just isn't being precise enough.
I want Ivory Coast to win.
You gotta be more precise
I want Ivory Coast to beat Portugal in the football.
I see.
viết bởi JackLadder 15 Tháng sáu, 2010