tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

You must be a JerryPhile chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?