Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 420:
 
1.
1. Noun: Short, stubby asian soccer player and a super intense goalie.

2. Yulun: Awesome soccer goal catch.
1. That guy was practically a Yulun!

2. That was a nice Yulun!
viết bởi Will15 20 Tháng tư, 2009
1 5

Words related to Yulun:

asian catch football goalie soccer