tìm từ bất kỳ, như là bias:
 
1.
Straight chillin. Not doing a damn thing, but absolutely enjoying yourself.
Dude, I'm straight zedgin, what you up too?
viết bởi Gotdatshaff 12 Tháng tư, 2011