tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
When you or someone is having a fantastic day where nothing can go wrong.
Im having a Zippy Day.
viết bởi Cat VonD 24 Tháng ba, 2010