tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:

a david richard chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?