tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

a good antonym would be a chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?