tìm từ bất kỳ, như là eight ball:

a man who likes to gossip chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?