tìm từ bất kỳ, như là thot:

a one head-light car chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?