tìm từ bất kỳ, như là fleek:

a rum-and-croak (lethal) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?