tìm từ bất kỳ, như là plopping:

a single thing chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?