tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

a list of things chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?