tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Armenian for "stupid"
you are an aboush
turn left aboush
viết bởi MIKE 13 Tháng tư, 2005

Words related to aboush

dibil idiot loser stupid