tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Super useless, garbage.
What he said was about as useful as a fart in a spacecraft.
viết bởi André Bretas 09 Tháng năm, 2005