tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
about'em...what about them.

This is Pittsburgh slang for what about them.
Have you seen Tommy today?

What about'em?
viết bởi Henry L. Palek Sr. 04 Tháng tư, 2005