tìm từ bất kỳ, như là cunt:

accent mark optional but cooler chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?