tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
its bull shit
stupid
originated in miami florida
i got the best computer in the world, ''achity''
viết bởi juan pepe 25 Tháng tư, 2009