tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

act like an adult chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?