tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
messing around
Friend: Did you you hear Sean got detention?
You:What for?
Friend: He was acting the maggot in class.
viết bởi nanaire 11 Tháng mười một, 2013