tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
something that can be done
This idea is actionable!
viết bởi Bryan Teo 13 Tháng năm, 2005