tìm từ bất kỳ, như là sex:

add 5 rule chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?