tìm từ bất kỳ, như là sex:

additional....missp.nirn chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?