tìm từ bất kỳ, như là tbt:

adelais owners chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?