tìm từ bất kỳ, như là smh:

adjust mouse while jerking chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?