tìm từ bất kỳ, như là wyd:

admit you're wrong chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?