tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To be aerodynamic; having qualities of aero-efficiency.
Olympic trainee: "But my hair looks ridiculous!"
Trainer: "Don't complain! It adds aerodynamacy!"
viết bởi Levi W. 17 Tháng mười một, 2007

Words related to aerodynamacy

aero aerodynamancy aerodynamic dynamic