tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A fear of vomiting due to airsickness
Jimmy: Oh sh*t i'm going to vomit due to airsickness!
John: do you have aeronausiphobia?
viết bởi NicholasNickS 05 Tháng mười hai, 2013