tìm từ bất kỳ, như là plopping:

after a wicked hot girl walks by chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?