tìm từ bất kỳ, như là wyd:

agenda 2 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?