tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

aging hippie liberal chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?