tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Straight up G in the language known as punjabi
Dude that guy is so Ajmeet!
viết bởi audihead7 20 Tháng ba, 2010