tìm từ bất kỳ, như là bae:

aka mungo-jerryed chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?