tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

aka the founder of NIKE (hence the Swoosh), Phil Knight chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?