tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

aka tucker boytie chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?