tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
when you jack off so hard your penis goes numb.
i alakawakaed so hard i thought my dick fell off.
viết bởi the man 18 Tháng ba, 2005