tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
word often mistaken as 'anal bum covers' by Sean Connery when playing celebrity jeopardy
I'll take anal bum covers for 200
viết bởi Chase C 31 Tháng năm, 2005