tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
psuedonym for a drunken swedish fart
oh aliasretro has been on the vinjak
viết bởi missindiaworld 08 Tháng tư, 2005