tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

all around worth it chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?