tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

all words that have been stated previously are great synonyms chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?