tìm từ bất kỳ, như là ethered:

also spelt 'ard man. see also [chav] chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?