tìm từ bất kỳ, như là hipster:

altered state chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?