tìm từ bất kỳ, như là spook:

alternate spelling chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?