tìm từ bất kỳ, như là bangarang:

although not too cheap or it sticks to the skin chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?