tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Fucking hot pornstar......
Someone - you know Amber Michaels..

Someone else - Yeah shes that fucking hot pornstar!
viết bởi Scattyman 02 Tháng năm, 2005