tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
prescripted drug to put you down for a good 8 ours
11 straight hours of work...time for ambian for a good beddy-bye.
viết bởi tim 21 Tháng sáu, 2005