tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:

ambiton of the illminus chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?